6.12 - ચીસકાર-સીસકાર / સુંદરજી બેટાઈ


મા ધરતીનાં આંતર ઊંડે ઊંડે નિત્ય વઢાય;
વેદનાના ચીસકારને માની સીસકાર મલકાય !
આાંખ બની બેડી કાચ જ કામણા,
      વામણાં થૈ થૈ થાય !
દૂર જોયાના સમ છે સાને,
      આગે રહ્યાં ભરખાય !
      ભૂડાં તો ય તે શેહરખાય ?


0 comments


Leave comment