6.17 - મહાસતી-મહાકન્યા / સુંદરજી બેટાઈ


સીતા, મન્દોદરી, તારા,
અહલ્યા, દ્રૌપદી તથા :
મહાપતિવ્રતા પાંચે :
મહાકન્યા ય પાંચ આ. (સંસ્કૃત)


0 comments


Leave comment