1.74 - હરિનો કાગળ આવ્યો આજ / મુકેશ જોષી


હરિનો કાગળ આવ્યો આજ
જાણે મારા હાથને ઝાલ્યો,
એવી આવે લાજ

હરિ, લખે એ વાંચી જાવા, આંખો ક્યાંથી લાવું
હું તો સાવ જ અભણ કોની પાસે જઈ વંચાવું
કાગળને પણ કંઠ હોત, કે
થોડો હોત અવાજ! ...હરિનો

અક્ષર સાથે છેટું એ શું નથી જાણતા હરિ,
કાગળ પણ લખિયો તો લખિયો પાનેપાનાં ભરી
મને ભરી જો હોત હેતથી,
કેવા કરતી સાજ! ...હરિનો

કાગળનો છે અર્થ હરિ પણ સ્મરણ કરે છે મારું
હુંય હરિને ગમું અહો એ વાતે કેવું સારું
હરિ, તમે જાતે આવીને,
હેલ ઉતારો રાજ! ...હરિનો


0 comments


Leave comment