1 - અર્પણ / ખડિંગ / રમેશ પારેખ


શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકર
શ્રી અનિલ શાહ - શ્રીમતી ઇન્દુબહેન શાહ
શ્રી અજિત શેઠ - શ્રીમતી નિરુપમા શેઠ
શ્રી જ્યંતિલાલ મહેતા
શ્રી જગમોહનદાસ ગો. મહેતા
શ્રી ધનજી કાનજી ગાંધી (લંડન)

- તમે કવિ અને કવિતાને ચાહો છો એટલે....

- રમેશ પારેખ


0 comments


Leave comment