10 - પૂછો - / રમેશ પારેખ


પૂછો કે Penમાંય ફરે ઝાંઝવાં, તો હા
પૂછો કે હોય ત્યાંય હરણ બ્હાવરાં, તો હા

એવુંય ઘર હતું જ્યાં ઊગી’તી લીલોતરી
પૂછો કે એની આજ છે આવી દશા, તો હા

દોસ્તી પતંગિયાની કરી એ ગુના સબબ
પૂછો કે લીલા બાગ સુકાઈ ગયા, તો હા

આંખો બની રહી છે અકસ્માતના ખબર
પૂછો કે એક ફૂલ હતું હાથમાં, તો હા

છટકી ગયું કોઈક પ્રતિબિંબમાંથી બ્હાર
પૂછો કે દર્પણોમાં હતાં બારણાં, તો હા

ત્રણ અક્ષરોમાં માપી લીધું વિશ્વને, ‘રમેશ’
પૂછો કે એનું નામ હતું, વેદના, તો હા

(૩૦-૦૭-૧૯૭૬)


0 comments


Leave comment