71 - આંગણે અંધાર શેનો છે ? / દિનેશ કાનાણી


આંગણે અંધાર શેનો છે ?
બોલ, આ અણસાર શેનો છે ?

આજ એની યાદ આવી છે
ના પૂછો, ઝબકાર શેનો છે !

આવો પાસે, બે ઘડી બેસો;
આટલો ઇન્કાર શેનો છે !

ટોચ પર ઊભા છે પર્વતની
ટોચ પર આધાર શેનો છે ?

શબ્દ સાથે હોઉં છું કાયમ
જાણું છું, પડકાર શેનો છે !


0 comments


Leave comment