77 - ધીરને ગંભીર થાતા જાય છે / દિનેશ કાનાણી


ધીરને ગંભીર થાતા જાય છે,
એ નદીના નીર થાતા જાય છે.

જિંદગીને જીવવાની હોંશમાં
દ્રૌપદીના ચીર થાતા જાય છે !

સંગ જેનો ખૂબ ગમતો હોય છે,
એ બધાં તસવીર થાતા જાય છે !

લાગણીને પ્રેમના સંબંધ પણ,
સાંકડી ઝંઝીર થાતા જાય છે.

શબ્દને હું ચાહતો રહું તે છતાં,
શબ્દ પોતે તીર થાતા જાય છે !


0 comments


Leave comment