70 - જખ્મો હસી રહ્યા છે /ગની દહીંવાલા


વરસે છે. મેઘ, પુષ્પો રંગત ધરી રહ્યા છે,
આંખો રડી રહી છે, જખ્મો હસી રહ્યા છે.

હું નિજને ખોઈ સઘળું પામી ગયો પ્રણયમાં,
લોકો મને તમારો કહી ઓળખી રહ્યા છે.

હર દૃશ્યમાં તમોને અદૃશ્ય જોઉં છું હું,
હર સાદમાં તમારા પડઘા પડી રહ્યા છે.

છે મારી કલ્પનાની સાથે વિચાર તારા,
જાણે પથિકની પાછળ રસ્તા પડી રહ્યા છે.

શંકાને સાથ લીધી છે તે જીવન-સફરમાં,
પગ તેથી ઓ મુસાફર ! પાછા પડી રહ્યા છે.

ટાઢા દિલે સભામાં બેસી શક્યો ન દીપક,
સંતાપવા પતંગો ટોળે મળી રહ્યા છે.

છે કામમાં, ‘ગની'ને બોલાવશે ન કોઈ,
ચિરાયેલા હૃદયને બખિયા ભરી રહ્યા છે.


0 comments


Leave comment