72 - દીદાર બાકી છે ! / ગની દહીંવાલા


જીવન-સાગર મહીં તારો ફક્ત આધાર બાકી છે,
સૂકાની ચેતજે તોફાન પારાવાર બાકી છે.

ધરાની રજકણો ! ચૂમી ચરણ તેઓને કહી દેજો :
કે હે, સદભાગી ! એક દુર્ભાગીનાં પણ દ્વાર બાકી છે.

તપાસી જખ્મ દિલના લૂણની ચપટી ભરી બોલ્યાં :
કે સારો થઈ જશે, બીમાર, આ ઉપચાર બાકી છે.

કથન મારું સુણી મુખ ફેરવીને સાલવા માંડયું,
હું કહેતો રહી ગયો કે વારતાનો સાર બાકી છે.

મળી રહેશે તમોને જુલ્મનાં ફળ, ધૈર્યના મુજને,
હજી હું જીવતો છું, ને જગત જોનાર બાકી છે.

સમયસર અવયવો સૌ યમને શરણે થઈ જવા લાગ્યાં,
પરંતુ આંખ કહે છે : આખરી દીદાર બાકી છે !

‘ગની’, આપ્યું ખુદાએ એક તો અમને વ્યથિત જીવન,
વળી શિર પર લટકતી મોતની તલવારે બાકી છે.


0 comments


Leave comment