77 - ગુલાબનો છોડ / ગની દહીંવાલા


નાના ગુલાબના છોડ રે...
અમે નાના ગુલાબના છોડ !
કરતાં સૌ દોડાદોડ રે...
અમે નાના ગુલાબના છોડ !

આકાશે તારલાઓ ચમકે જે રીતથી,
અજવાળીશું અમે ધરતીને સ્મિતથી;
મોટા અમારા કોડ રે....
અમે નાના ગુલાબના છોડ !

અધખીલ્યાં પુષ્પો સંગ કળીઓનો રાસ છે,
જુદો છે રંગ, જુદી સૌની સુવાસ છે;
શોધી જડે ના જોડ રે...
અમે નાના ગુલાબના છોડ !

પ્રેમે પોષાય છે કોમળ આ ડાળીઓ,
માતા-પિતા જાણે આ ઉપવનના માળીઓ;
રહેવા ન પામે ખોડ રે...
અમે નાના ગુલાબના છોડ !

પા પા પગલી છે હજી જીવનનાં દ્વારે,
મોટાં થઈને રહ્યું ચાલવું અમારે;
દુનિયાની જોડાજોડ રે...
અમે નાના ગુલાબના છોડ !


0 comments


Leave comment