80 - કોણ ગયું ચાલી ? / ગની દહીંવાલા


આા અવની પર તેજ પાથરી કોણ ગયું ચાલી ?
કોણ ગયું ચાલી ?

કોના વિણ આ વસવાટ-ભર્યું ઘર લાગે ખાલી ખાલી ?
કોણ ગયું ચાલી ?

કોણ વિણ ગદ્ ગદ્ હૈયાં, આાંખ સહુની રાતી ?
કોના વિણ માભોમની આજ છાતી ફાટી જાતી ?
કેમ અચાનક જતી રહી આ ઉપવન કેરી લાલી ?
કોણ ગયું ચાલી ?

કેમ નીરવ રણ સમ ભાસે છે માનવ-અર્ણવ આજે ?
કોણે લીલીછમ વાડીમાં ભડકાવ્યો દવ આજે ?
શાને કારણ થઈ છે આખા દેશતણી બેહાલી ?
કોણ ગયું ચાલી ?

કોણે કાર્ય અશક્ય હતું તે શક્ય કરી દેખાડ્યું ?
કોણે માનવતાના રક્ષણ કાજ મરી દેખાડ્યું ?
છોડી આ દંભી દુનિયાને પંથ પ્રભુનો ઝાલી,
કોણ ગયું ચાલી ?


0 comments


Leave comment