81 - મુક્તિના વ્રતધારી / ગની દહીંવાલા


મુક્તિના વ્રતધારી
ધન ધન તારી જીવનયાત્રા,
ધન ધન જનની તારી,
મુક્તિના વ્રતધારી !

માનવતાની સીમા સમ તું,
વૈષ્ણવજનની વ્યાખ્યા સમ તું;
ટેકની ઉન્નત કક્ષા સમ તું !
અવિચળ શ્રદ્ધા તારી.
મુક્તિના વ્રતધારી !

ભરદરિયે તોફાન શમાવ્યું,
લક્ષ્ય વિશેનું ભાન કરાવ્યું,
છેક ખરાબે ચઢી ગયેલી,
નૌકાને તેં તારી,
મુક્તિના વ્રતધારી !

જ્યાં પાથરતો તું અજવાળાં,
ત્યાં છે વાદળ કાળાં કાળાં;
દિવ્ય પ્રભાકર અસ્ત થયો તું,
છે રજની અંધારી,
મુક્તિના વ્રતધારી !


0 comments


Leave comment