82 - શહીદને / ગની દહીંવાલા


શહીદ ! મારા અંતરમાં બાવલું તમારું,
મને જડને ચેતન અર્પનારું;
શહીદ મારા ...

ના કોઈ માટીએ એને ઘડેલું,
ના કોઈ ધાતુથી એને મઢેલું,
શિલ્પી હું પોતે સ્મરણની કળાનો,
હૈયાના ગોખમાં ઉતારું;
શહીદ મારા...

ઉરના ઊંડાણ મહીં શ્રદ્ધાનો રંગ ભરી
ભાવનાની પીંછીએ નવલો આકાર કરી,
પાંપણ કરી બંધ અંતરના લોચને,
નીરખ્યા કરું એકધારું,
શહીદ મારા...

હૈયે બિરાજતી મૂક એ પ્રતિમા,
દેતી મને વારે વારે સાદ ધીમા ધીમા,
ભૂલી પડેલ મહામૂલી માનવતાને,
કર્તવ્ય-પંથે દોરનારું,
શહીદ મારા...


0 comments


Leave comment