2.16 - લો તમે દીવો કરો / મુકેશ જોષી


સાંજ વીત્યાનો વખત છે લો તમે દીવો કરો
રાહ જોતું આ જગત છે લો તમે દીવો કરો

વાયરા સામે કશું પેટાવવું ફાવે નહીં
આપને માટે રમત છે લો તમે દીવો કરો

ના મને અંધારમાં કશું જ દેખાતું નથી
કોક મારામાં સતત છે લો તમે દીવો કરો

એ મને મળવા હજુ આતુર છે આ રાતના
એમની પહેલી શરત છે લો તમે દીવો કરો

રાતની સામે ચડ્યો છે જંગમાં શ્રદ્ધા લઈ
આગિયો હાંફ્યો સખત છે લો તમે દીવો કરો.


0 comments


Leave comment