92.8 - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર / હરીશ મીનાશ્રુ


ડરને અને ઈચ્છાને એક સરખો ચહેરો
(સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર)
= = = = = = = = = =
ઝાકળ ન તાણે તંબુ, સાધુ ન ડારે ડેરો
સુરભિ સદા અજન્મા, વાયુ ફરે ન ફેરો

સપડાઈ ગયાં છે સૌ સગપણ અને સમજણમાં
ઘર ઘર મટીને સહસા થૈ જાય સખત ઘેરો

પડછાયો પગ તળેથી છટકીને ક્યાં જવાનો ?
ધોળે દહાડે શાને સૂરજનો ચોકીપ્હેરો

દરિયા કનેથી ઈંડાં માંગે છે જ્યાં ટિટોડી
મોતી બધાં ય મીંડાં, લજ્જ્તિ બધી ય લ્હેરો

નગરી ઉજેણી, એમાં આ શબ્દનું સિંહાસન
હું બેસવા જઉં ત્યાં પૂતળી પૂકારે : ઠહેરો

શંકાનું એક ટીપું, મનની મટોડી કાળી
ભાષાનો ભેદ તસ્કર કરતાં ગુપત ને ઘેરો

હું બરતરફ કરું છું શાહીનો ચન્દ્ર નભમાં
આ વાત પર અમાસે મારી દીધો છે શેરો

ખખડ્યા કરે છે અંદર ઈશ્વરની એ ઇમારત
નકશામાં કોણ કરતું ખંડેરનો ઉમેરો ?

કંપે છે એકસરખાં ધડ ને અરીસા સૌના
ડરને અને ઈચ્છાને છે એકસરખો ચહેરો

કાચી કબરના માપે મેરાઈએ સીવ્યો છે
માટીનો એક ડગલો, તમને ગમે તો પહેરો


0 comments


Leave comment