15 - તળનું મલક હશે કેવું…. / રમેશ પારેખ


તળનું મલક કેવું હશે હેં માલમા, સળવળતી માછલીની જેવું ?
તળનું મલક હશે કેવું ?

અડીએ અડીએ તો ક્યાંય આઘું ઠેલાય
આમ પડછાયા જેટલું જ ઓરું
માછલીની જેમ હું ય તરતું મેલું
ને બ્હાર આવું તો પંડ્ય સાવ કોરું
વાયરો વણેલી ઝીણી જાળમાં ઝલાય મહીં – ખાબો ભરીને કેમ લેવું ?
તળનું મલક હશે કેવું ?

સૂરજના સામટા શિરોટો ડૂબે રે તો ય
ઊઘડે નહીં વાસ્યાં કમાડ
માટીની આંગળીથી કેમ રે ખસેડું હું
અંધારા પાણી – ના પ્હાડ
કાંઠે ઊભીને કેમ ખાલીખમ ખળખળતા રેતીના વહેળામાં વહેવું ?
તળનું મલક હશે કેવું. ?


0 comments


Leave comment