50 - કઈ રીતે… / રમેશ પારેખ


ચીતરી બેઠા છીએ જેના વડે
એ જ આંગળીઓથી પહાડો ભૂંસીએ
પણ પડી હો કાચના ચહેરા ઉપર
કઈ રીતે તેવી તિરાડો ભૂંસીએ.


0 comments


Leave comment