63 - હવાઓ… / રમેશ પારેખ


ગજરો સુગંધોનો ઝાલી હવાઓ
ફરે હાથમાં હાથ ઘાલી હવાઓ

પગો વ્રુક્ષો ડાળે બેસી ઝુલાવે
ને મર્મરની પીવે છે પ્યાલી હવાઓ

વિચારોનાં સૂમસામ મેદાન સાથે
કરે વાત કૈં કાલી-કાલી હવાઓ

સરોવરને ઓઢી સૂતેલી લહરને
જગાડે જઈ ખાલી-ખાલી હવાઓ

કરે કાન પકડીને ઊઠ બેસ તૃણો
ને નીરખીને પાડે છે તાલી હવાઓ

એ પોતે જ દોડે છે પોતાની પાછળ
રમે એકલી સાતતાલી હવાઓ

પીળાં પર્ણની બેડીઓ રહી ખખડતી
અને આંખ આંજીને ચાલી હવાઓ.


0 comments


Leave comment