62 - યાદ… / રમેશ પારેખ


મારા જ ઘરમાં આવે મને મારા ઘરની યાદ
આવે ન આમ કોઈને કારણ વગરની યાદ

બાઝી ગયાં છે નકશાનાં જાળાંઓ આંખમાં
સચવાઈ રહી છે આમ તમારા નગરની યાદ

ચીલા મૂકી ગયાં તમે મારા વિચારમાં
તમને નથી હવે એ તમારી સફરની યાદ

ખરતી રહે છે આંગળી અક્ષર ક્ષણે ક્ષણે
આવે છે ટેરવાંને કઈ પાનખરની યાદ

શબ્દોમાં તરતી સાંજનું ખાલીપણું જુઓ :
આવે છે કોઈ દીવા વગરના ઝૂમ્મરની યાદ.


0 comments


Leave comment