76 - ફરતી ટેકરીઓ ને… / રમેશ પારેખ


ફરતી ટેકરીઓ ને વચ્ચોવચ્ચ આપણું ખેતર, સોનલ....

ખેતર ઉપર કંકુવરણું આભ ઊગે
ને કેટકેટલાં હંસ સમાં ચાંદાનાં ટોળાં ઊડે
ફરફરતી કૈં પવનકોર લયની ઝાલર બાંધે
ચાસચાસમાં વાંભવાંભનો કલરવ ઝૂલે

મને થાય કે હમણાં ભૂરી પાંખ સમેટી આભ ઊતરશે
કૂવાના મંડાણ લગી
ને કલબલ કલબલ માન સરોવર પીશે
હમણાં –
કોરભસ કૂવાથાળે કૈં જળના દીવા થાશે
હમણાં –
ખાડાખૈયા સૂકા પાનની જેમ તણાતા જાશે
હમણાં –
તરબોળશે કેડી
ત્યારે તરબોળાતી કેમ કરી રોકાશે મારી લાલ પછેડી
ત્યાં તો –
ઝળહળ ઝરતો પ્હોર
આભના ઘૂમટ પર ચીતરાય
પીળું ધમરખ બપોરટાણું ધોમ તપે તડકો એવું કે
પડછાયાઓ વેંતવેંત પથ્થરમાં ઊતરી જાય
આંખ અને નભ વચ્ચે અંતરિયાળ ઓગળે
પસાર થાતા એકલદોકલ વન પંખીની કાય

ફરતી ટેકરીઓ ને વચ્ચોવચ્ચ આપણું ખેતર, સોનલ....


0 comments


Leave comment