36 - તારો મેવાડ મીરાં છોડશે…. / રમેશ પારેખ


ગઢને હોંકારો તો કાંગરા ય દેશે પણ ગઢમાં હોંકારો કોણ દેશે
રાણાજી, તને ઉંબરે હોંકારો કોણ દેશે ?
આઘે આઘેથી એને આવ્યાં છે કહેણ જઈ વ્હાલમ–શું નેણ મીરાં જોડશે
હવે તારો મેવાડ મીરાં છોડશે

આઠે અકબંધ તારા ભીડ્યા દરવાજાનાં ફૂલ જેમ ખૂલશે કમાડ
વેગીલી સાંઢણીઓ વહી જાશે દૂર મૂકી ધૂળ મહીં ઊડતો મેવાડ
કિનખાબી પ્હેરવેશ કોરે મૂકીને મીરાં કાળું મલીર એક ઓઢશે
આઘે આઘેથી એને આવ્યાં છે કહેણ જઈ વ્હાલમ–શું નેણ મીરાં જોડશે
હવે તારો મેવાડ મીરાં છોડશે

પાદરેથી રસ્તાઓ પાછા વળશે રે લઈ લેણદેણ તૂટ્યા-નું શૂળ
ડમરી જેવું રે સ્હેજ ચડતું દેખાશે પછી મીરાં વિખરાયાની ધૂળ
મીરાં વિનાનું સુખ ઘેરી વળશે ને રાજ, રુંવેરુંવેથી તને તોડશે
આઘે આઘેથી એને આવ્યાં છે કહેણ જઈ વ્હાલમ–શું નેણ મીરાં જોડશે

હવે તારો મેવાડ મીરાં છોડશે
આઘે આઘેથી એને આવ્યાં છે કહેણ જઈ વ્હાલમ–શું નેણ મીરાં જોડશે.


0 comments


Leave comment