32 - આંખ મીંચું કે અજબ બદલાઊં છું / શ્યામ સાધુ


આંખ મીંચું કે અજબ બદલાઊં છું,
હું નથી હોતો બીજો દેખાઊં છું.

કામના જાણે કે બીજી કાંચળી,
પ્હેરતાં ઉતારતાં વરખાઊં છું.

શબ્દ તો શૂરવીર બત્રીશ-લક્ષણો,
શી કમી છે, કેમ હું મૂંઝાઊં છું.

કો’ક પારેવા સમું ઘૂઘવી જતાં,
હું કુંવારી વાવ શો ભીંજાઊં છું.

આજ ઘરના ટોડલા લીલા થશે,
આજ પાછા ગીત તારા ગાઊં છું.


0 comments


Leave comment