31 - લોહીમાં જઈ ભળ્યું તે તું / શ્યામ સાધુ


લોહીમાં જઈ ભળ્યું તે તું,
સ્વપ્ન થઈ જે ઢળ્યું તે તું.

તું પવન-પાતળી કાયા,
આંખથી ઓગળ્યું તે તું.

પળ મહીં પાર થઇ જાતું,
યુગ લગી સાંકળ્યું તે તું !

ક્યાં નગરજન કશું સમજે?
પાંપણે પ્રજ્વળ્યું તે તું.

શ્વાસ પણ આછર્યા અંતે,
ના મળ્યું, ના મળ્યું તે તું.


0 comments


Leave comment