35 - પથ્થરો બોલે તો બોલાવી જુઓ / શ્યામ સાધુ


પથ્થરો બોલે તો બોલાવી જુઓ,
શક્યતાનાં દ્વાર ખખડાવી જુઓ,

સહુ પવનની જેમ તો આવી મળે,
વૃક્ષ માફક ડાળ ફેલાવી જુઓ.

સાવ બાળકના સમું છે આ નગર,
કોઈ પણ આવીને લલચાવી જુઓ.

કાચબો કહેતાં સમય જો સાંભરે,
રેતની શીશીને ઊલટાવી જુઓ.

આયનામાં સહુ અહીં ઝીલાય છે.
કોઈને આંખોમાં ચીતરાવી જુઓ.


0 comments


Leave comment