45 - હેલ્લારો / રમેશ પારેખ


આ ઝાકળના ઝબકારા ઝાલી ઘાસ ફરે મેદાન વચ્ચે હેલ્લારો
આ સવારના રેલાએ લૈ ટેકરીઓ દોડે પાન વચ્ચે હેલ્લારો

આ ઇત્તો ઇત્તો હેલ્લારો
આ ચાંપપલિતો હેલ્લારો

આ સરખેસરખી કળીઓ રમતી સમણું સમણું હેલ્લારો
આ ખર્યા પાનનું ખરવું લાગે નમણું નમણું હેલ્લારો

આ સૂંડે સૂંડે હેલ્લારો
આ ઊંડે ઊંડે હેલ્લારો

કોઈ હાથ દઈને રોકો : આવ્યો ધસમસ ધસમસ હેલ્લારો
આ બૂડી જવાનો મોકો આવ્યો ધસમસ ધસમસ હેલ્લારો

એક તારામાં કાંકરી હેલ્લારો
એક મારામાં કાંકરી હેલ્લારો

આ છાતીમાંથી કોની કાંકરી દડી પડી આ પાન વચ્ચે હેલ્લારો
આ કોની કાંકરી ઝાકળ ઝાકળ થઈ જડી મેદાન વચ્ચે હેલ્લારો

આ દડી પડ્યાનો હેલ્લારો
આ જડી પડ્યાનો હેલ્લારો
આ ઝાકળના ઝબકારા ઝાલી ઘાસ ફરે મેદાન વચ્ચે હેલ્લારો
આ સવારના રેલાએ લૈ ટેકરીઓ દોડે પાન વચ્ચે હેલ્લારો

(૦૯-૧૨-૧૯૭૨ / શનિ
૨૬-૦૮-૧૯૭૮ / શનિ )0 comments


Leave comment