47 - ભીંડીબજારમાં... / રમેશ પારેખ


ભીંડીબજારમાં કુંજડી રે બોલે કુંજડી રે એના ટૌકાને સો-સો સલામ
ભીંડીબજારમાં કુંજડી રે બોલે કુંજડી રે એના ટૌકાને સો-સો સલામ

ગલ્લી તોડીને બ્હાર ભાગતાં રે બ્હાર ભાગતાં રે પાંચ પાકાં મકાન
ગોરીલ્લા ટોળકીએ આંચક્યાં રે ક્યાંક આંચક્યાં રે ક્યાંક જમ્બો વિમાન
ડોસાજી લૂંટતા પતંગને હોજી પતંગને હોજી ને લૂંટાવી નાખે બેફામ
ભીંડીબજારમાં કુંજડી રે બોલે કુંજડી રે એના ટૌકાને સો-સો સલામ

ચશ્માં ફૂટે ને એના કાચમાં રે એના કાચમાં રે સાત દરિયા વેરાય
છત્રીસમે મજલેથી ધ્રાસકો રે પડે ધ્રાસકો રે ભોંયતળિયે ઝિલાય
તડકામાં સૂકવતાં લૂગડાં રે ભીનાં લૂગડાં રે ક્યાંક અંધારે સૂકવતાં ડામ
ભીંડીબજારમાં કુંજડી રે બોલે કુંજડી રે એના ટૌકાને સો-સો સલામ


ઘોડાની રેસ આજ બંધ છે રે રેસ બંધ છે રે અને ખુલ્લા છે Bar
આજનાં સમાચાર એટલા રે હોવ્વે એટલા રે નથી નડતા વિચાર
લીલાકુંજાર લોહી ડોલતાં રે ખુલ્લાં ડોલતાં રે નહીં અંધારી નહીં રે લાગમ
ભીંડીબજારમાં કુંજડી રે બોલે કુંજડી રે એના ટૌકાને સો-સો સલામ

(૧૯-૧૧-૧૯૭૬ / શુક્ર)0 comments


Leave comment