53 - આજ મને મોરપીંછનાં શુકન / રમેશ પારેખ


આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં સખી...
ચપટી નીંદર વીણવા અમે ટેવના માર્યાં બોરડીને કને ગયાં, સખી...
આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં સખી...
આજ રાબેતાભેર હું મારે ઘેર ન પછી આવી
કોઈ મને ઘેર લાવ્યું કે હું ઘેર કોઈને લાવી ?
પાસપાસે અણસાર જેવું પણ નીરખ્યું તો મોંસૂઝણાં છેટાં રહ્યાં, સખી...
આજ મને મોરપીંછનાં શુકન થયાં સખી...

મોર વિનાનું પીંછ દીઠું કે પીંછ વિનાનો મોર ?
કોણ જાણે, પણ કીકીઓ કરે ઢેલ સમો કલશોર
મોરને એનું કોઈ ચોમાસું સાંભરી આવે એટલાં લોચન વહ્યાં, સખી...

(૦૬-૦૧-૧૯૭૨ / ગુરુ)0 comments


Leave comment