59 - પહેલા વરસાદથી ભીંજેલી કન્યાનું ગીત / રમેશ પારેખ


હું તો પહેલા વરસાદથી ભીંજેલી હો રાજ, મારે જાવું ક્યાં જાવું રે બોલ ?

જોઉં તો ભાનસાન પાણી વિનાય તૂટી પડતાં વરસાદ સમાં લાગે
ઝીલવા જઉં તો કેર કાંટાની જેમ રાજ, મારો સહવાસ મને વાગે
ચોમાસું બેસવાને આડા બેચાર માસ તોય પડે ધોધમાર હેલી.
હો રાજ, હું તો પહેલા વરસાદથી ભીંજેલી
હો રાજ, મારે જાવું ક્યાં જાવું રે બોલ ?

હું રે ઉનાળાની સાંકડી નદી ને તમે મારામાં આવેલું પૂર
ઝાડથી વછોઈ કોઈ ડાળખીને જાણે કે પાંદડાંઓ ફૂટ્યાં ઘેઘૂર
ભીનોચટ્ટાક સાદ પાડે રે મોર પછી ખોલું કે બંધ કરું ડેલી ?
હો રાજ, હું તો પહેલા વરસાદથી ભીંજેલી
હો રાજ, મારે જાવું ક્યાં જાવું રે બોલ ?

(૧૫-૦૭-૧૯૭૧ / ગુરુ)0 comments


Leave comment