64 - એક પ્રશ્નગીત / રમેશ પારેખ


દરિયામાં હોય એને મોતી કહેવાય છે, તો આંખોમાં હોય તેને શું ?
અમે પૂછ્યું : લે બોલ, હવે તું...

પંખી વછોઈ કોઈ એકલી જગ્યાને તમે માળો કહેશો કે બખોલ ?
જોવાતી હોય કોઈ આવ્યાની વાટ ત્યારે ભણકારા વાગે કે ઢોલ ?
બોલો સુજાણ ઊગ્યું મારામાં ઝાડવું કે ઝાડવામાં ઊગી છું હું?
અમે પૂછ્યું : લે બોલ, હવે તું...

ઊંચી ઘોડી ને એનો ઊંચો અસવાર : એના મારગ મોટા કે કોલ મોટા ?
દરિયો તરવાની હોડ માંડે તો દરિયાનું પાણી જીતે કે પરપોટા ?
સૂરજ ન હોય તેવી રીતે ઝીંકાય છે એ તડકાઓ હોય છે કે લૂ ?
અમે પૂછ્યું : લે બોલ, હવે તું...

(૦૭-૦૯-૧૯૭૨ / ગુરુ)0 comments


Leave comment