73 - તું એટલે તું / રમેશ પારેખ


તારી ચૂંટી ખણીને જગાડવાની ટેવ...
પોપચાંમાં નીંદરથી ચીતરાતું ભલું મારું સપનું બગાડવાની ટેવ

હું તો કાગડાથી બીઉં છું ને એટલે જ
અરે, એટલે જ...
તને કાગડાઓ પાળવાનો શોખ થાય
તને કાગડાઓ પાળવાનો શોખ થાય
તને કાગડાઓ પાળવાનો....

હું મારાં ટેરવાંને કોયલ કરું ને તને આંબો સંતાડવાની ટેવ

- ને પવન એમ સોંસરવો વાય કે
એમ વાય કે –
આખું જંગલ થઈ ગયું એક વાંસળી
આખું જંગલ થઈ ગયું એક વાંસળી
આખું જંગલ થઈ ગયું... અરે,

આ મારે પાણીનું ટીપુંયે ભાર તને દરિયો ઉડાડવાની ટેવ

(૨૨-૦૫-૧૯૭૫ / ગુરુ)0 comments


Leave comment