11 - ડિંગણી ગઝલ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા


(છંદ – રેણકી)

ઝરમર પળભર ગગન અકળ પર
સરવર મનભર પવન કમળ પર

કલરવ બનબન તરસ વહત ગઈ
રસભર સરવર વહન અજળ પર

પળભર પગરવ સમય અરવ છળ
ગહવર ભરભર મનન અ-પળ પર

નગર અધર પર નગર ડસત હઈ
ધરધર અટકળ અગન વમળ પર

ઝળઝળ બરસત બરફ હરફ બન
મનહર મરમર નયન સ-જળ પર0 comments


Leave comment