1.32 - રજાની માગણી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


રજા આ હંસ માનસને, સખી! હાવાં દેવીઃ
વ્યથાઓ સ્નેહની સૌને, સખી! માંડી સ્હેવી!

રહ્યો સાથે બહુ : કીધું જરા કંઈ મીઠું ગાન!
જવા દેવો ઘટેઃ માલેકની મરજી એવી!

જવાનું જો બધાનું એક દિન ત્યાં આત્માને,
ઘટે છૂટાં થતાં કંઈ કાલ તો સ્થિરતા લેવી!

સદા સંભારશે એ માનસે પણ સ્નેહીને,
તૃષા રહેશે સમાગમની તને જેવી તેવી!

બધું તો રાખજે જૂનું નવું કંઈ સંભારી,
મળી નિજ વાસમાં વાતો, સખી! પડશે ક્હેવી!


0 comments


Leave comment