1.41 - સ્વર્ગગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[અંજનીગીત]

માગો, કે વ્હાલાંઓ! મળશે :
શોધે, કે વ્હાલાંઓ! જડશે :
ઠોકો, કે વ્હાલાંઓ! માટે
દ્વારો ઉઘડાશે!

માગે છે તે તે કામે છે :
શોધે છે તે તે પામે છે :
ઠોકે છે તે તે વ્હાલાંને
દ્વારો ઉઘડાશે!


0 comments


Leave comment