1.57 - એક પ્રશ્ન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[અંજનીગીત]

સર્વોપરી સ્વામીની સેના
સુમનસ સકલ, હૃદય રસ જેના
નાથ, નિવાસ, ભુવન ઊતરે ના —
એ તે કેમ બને?


0 comments


Leave comment