1.61 - ધર્મવિજય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


છો લાખ વાર દયાલુ દેવ મનુષ્ય કુન્દનને કસે,
છો સાત લાખ સવાર રક્ત-સમુદ્રમાં સામે ધસે,
ત્હોયે નહિ ડરશો, પડી સહુ ગર્તમાં નીચે જશે,
સ્વામી સમર્થ સખા સદા રાજાધિરાજ વિરાજશે!


0 comments


Leave comment