2.8 - ફકીરી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[રાગ ભૈરવ : તાલ દાદરા]

હવે શરણે પ્રભુ ચરણે દયાઝરણે!
અફસોસ, અફસોસ, અફસોસ ના કશો!

સંસારના બંધ તમામ તૂટયા,
સંબંધીઓના પણ દોર છૂટયા;
હવે રહ્યું શાશ્વત જીવવાનું,
પ્રેમે પ્રભુના પદમાં જવાનું!

પ્રિય પિયુ પરમ મુજ દિલને :
જલમાં, સ્થલમાં સઘળી પલમાં :

શું કરું? દયિત! શું કરું?
ખમવું, ભમવું : દિલને દમવું શિવમાં શમવું!


0 comments


Leave comment