3.6 - સામ (PSALM) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[રાગિણી આશાગોડી]

માર્ગો બતાવ ઓ સ્વામી! મને પંથો શિખાવ દયાના!
દોર મને તવ સત્યની માંહી, શીખવ વિશ્વશયાના!
મને તવ માર્ગો

તુજ પ્રભુ મુજ તારણ કેરો દિનભર તુજ પર થાના!
મને તવ માર્ગો

[સુધારેલો પાઠ]
માર્ગો બતાવ, ઓ સ્વામી! મને તવ પંથો શિખાવ દયાના!
દોર મને તવ સત્યમાં, શિક્ષણ આપ દયાળ!
તું સ્વામી તારણ તણો દિનભર તુજ હિ ખયાલ!
માર્ગો


0 comments


Leave comment