3.8 - આંતરસપ્તપદી / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[પદ]

આ પિતા, કર્યાં ક્રૂર કર્મો :
હણ્યાં મર્મો : પડયો; રડયો : પડયો! પડયો!

મને ન હતી આશા :
ખરે, પિતા! મને ન હતી આશા!
તેમાં અચાનક ગંભીર ગહ્વરે
દિવ્ય સુવર્ણિત જ્યોતિ જ્વલન્ત!
સ્નેહવસ્તુ! જ્ઞાનરૂપ! અનન્ત!


0 comments


Leave comment