3.12 - વ્હાલાંઓ, શા માટે સતાવો? / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[પદ]

વ્હાલાંઓ, શા માટે સતાવો?
વાંક કશો જો હોય બતાવો!
પરમેશ્વરમાં પાપ પતાવો
માંગુ એ હાવાં!
વિશ્વપિતાનાં આપણાં બાલો :
સાંકડમાં તો સાથે ચાલો!
વસુધાની વાડીમાં મ્હાલો
માગું એ હાવાં!


0 comments


Leave comment