3.17 - પતિપત્ની સંવાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[રાગ : પહાડી, ઝીંઝોટી : તાલ હીંચ]

સ્નેહ ઝરણી! સખી! સ્નેહ ઝરણી!
રૂપ વધુ શોભાય :
દેખી દિલ લોભાય!

આવ, વ્હાલમની પાસ આવ :
સુંદરતા ખાસ લાવ :
અંતરના હાવભાવ
લેશ, સખી! ના છુપાવઃ
સ્વર્ગોની સાચી સરણી!

કૃપાના છો નિધાન :
પ્રાણના છો જી પ્રાણ :
હું તો દાસી અજાણ :
મને આવું શું માન!
અહો સ્વામી સુજાણ!
કરો ચાહે તે પાન!
દેહીએ દીધેલું દાન!

કુલની કામિની !
દિલની દામિની!
યમની યામિની!
વ્રણની વામિની!
સહુ સંતાપની શામિની!

વ્રીડા કંઈ હરજોજી :
ક્રીડા કંઈ કરજોજી :
ઉલ્લાસે ફરજોજી :
ભાગ્યોદય ભરજોજી :
સાગરિયે સરજોજી, રાજ!


0 comments


Leave comment