1 - ખૂલશે... / સ્નેહી પરમાર


હેતનો અનગળ ખજાનો ખૂલશે,
બંધ થાશે દ્વાર પાંખો ખૂલશે.

ખૂલવાનો અર્થ જાણી લો પ્રથમ,
દ્વાર ખખડાવો દીવાલો ખૂલશે.

આ જગતની કોઇપણ દુર્ગમ જગા,
જાતની ભોગળ હઠાવો ખૂલશે.

ફૂલની સમજણ લઈ ખખડાવજો,
ખોલનારો આખ્ખે-આખ્ખો ખૂલશે.

ત્યારે તારાં દ્વાર થાશે દ્વારકા,
મારી ભીતરનો સુદામો ખૂલશે.

ખોલવા ઊપર લખી આખ્ખી ગઝલ,
ક્યારે ‘સ્નેહી’ તારી આંખો ખૂલશે ?


0 comments


Leave comment