3 - પવનનો પ્રાણવાયુ... / સ્નેહી પરમાર


ફૂલનું ખરવું જ બસ નિર્વાણ છે,
ફૂલનું અત્તર થવું નિર્માણ છે.

બાગનો માળી જ છે એ બદનશીબ,
ગંધના અર્થોથી જે અણજાણ છે.

તું બગીચે જાયને ડાળી નમે,
ફૂલને પણ ફૂલનું ખેંચાણ છે !

જે પવન છે પ્રાણવાયુ આપણો,
ફૂલડાં તો એ પવનનો પ્રાણ છે.

તું કરે ગુસ્સો તો લાગે છે મને,
ફૂલના હાથોમાં જાણે બાણ છે.

સાયબો રસ-રંગનો શોખીન છે,
ફૂલ એનું બોલતું પ્રમાણ છે.


0 comments


Leave comment