9 - તુંકારો... / સ્નેહી પરમાર


અમારીય ગરિમા વધારો,
પધારો પીડાજી ! પધારો.

મને લાલ જાજમ બનાવો,
હવે આપ બાજી સુધારો.

નથી કોઈ ગણતું ભલેને,
મને સહુ ગણે છે તમારો.

હું છાતી સુધી ડૂલ થઈ છું,
હવે હેલ મારી ઉતારો.

‘સ્નેહી’ શેર લોહી ચડે છે,
તું જ્યારે કરે છે તુંકારો.


0 comments


Leave comment