11 - ડૂલી જાય છે... / સ્નેહી પરમાર


તું ભણેલો છે ને ભૂલી જાય છે ?
રેશમી ગાંઠો તો છૂટી જાય છે.

રાતનામે ડાયરીમાંથી પછી,
ઊંઘનું પાનું જ તૂટી જાય છે.

મૂળમાંથી હેત સિંચાતું રહે,
ડાળપર પંખીઓ ફૂટી જાય છે.

સાવ ફુગ્ગાથી ય નોખો આદમી,
શ્વાસ નીકળ્યા બાદ ફૂલી જાય છે.

અંતમાં જીતે છે રમવાની ક્રિયા,
ખેલનારા બેઉ ડૂલી જાય છે.


0 comments


Leave comment