45 - દંતકથાની રાજકુમારી ..... / સ્નેહી પરમાર


ફૂલ બિચારા ઘાયલ મારી જેવાં છે,
માલણનાં નખરાં જ કટારી જેવાં છે.

ચાહતમાં પોતાના ઘરને જે ફૂંકી દે,
આશક તારા કોણ અમારી જેવા છે?

ફૂલ સમો ચહેરોય તમારો છે જ નહી,
ફુલોના ચહેરા જ તમારી જેવા છે.

સૂરજને વરવાની જીદ લઈને બેઠાં
દંતકથાની રાજકુમારી જેવાં છે.

રાજ વગરના રાજપથ પર ઊભો છું,
હાલ હવે તો રાજસવારી જેવા છે.


0 comments


Leave comment