3 - પ્રકરણ – ૩ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ


        3.1.1 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ        
        3.1.2 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
       
        3.1.3 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાની ભાષારચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
   
  
   3.2 - સંજુ વાળાની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
       
       3.2.1 - સંજુ વાળાની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
       
       3.2.2 - સંજુ વાળાની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
       3.2.3 - સંજુ વાળાની કવિતાની ભાષા સંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ


0 comments


Leave comment