4 - પ્રકરણ – ૪ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ


        4.1.1 - દલપત પઢિયારની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ        
        4.1.2 - દલપત પઢિયારની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
       
        4.1.3 - દલપત પઢિયારની કવિતાની ભાષા સંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
   

    4.2 - વિનોદ જોશીની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
       
        4.2.1 - વિનોદ જોશીની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
       
        4.2.2 - વિનોદ જોશીની કવિતાની અભિવ્યક્તિ રીતિઃ/ આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.2.3 - વિનોદ જોશીની કવિતાની ભાષારચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ


0 comments


Leave comment