1 - છુમ / ત્રિભુવનદાસ પુ. લુહાર ‘સુન્દરમ્’
છુમક છુમક છુમ,
છુમક છુમક છુમ,
છનનન નાચો,
તતથૈ તતથૈ,
છનનન નાચો.

પગે ઘૂઘરું,
કરે મંજીરાં,
છનનન નાચો,
તતથૈ તતથૈ,
છનનન નાચો.

છુમક છુમક છુમ,
છુમક છુમક છુમ,
છનનન નાચો.0 comments


Leave comment