7 - બેન મારી / ત્રિભુવનદાસ પુ. લુહાર ‘સુન્દરમ્’બેન મારી મોટી,
એ જાણે માખણ રોટી.

બેન મારી નાની,
એ જાણે ફૂલદાની.

ભાઈ મારો ભોળો,
એ જાણે મકાઈ ડોડો.

ફોઈ મારી વ્હાલી,
એ જાણે આંબાડાળી.

મામી મારી મીઠી,
એ જાણે સોનાવીંટી.

કાકી મારી કટકટ,
એ જાણે ખટારો ખટખટ.

દાદા મારા દરિયા,
એ વાતોના છે પડિયા.

બાપા મારા બડધમ,
એ બોલે જાણે પડઘમ.

માડી મારી રોતી,
શું મહાસાગરનું મોતી.

આપણા બંદા એવા,
આ સૌએ જોવા જેવા.


0 comments


Leave comment