111 - પદ - ૧૦૨ - વણ સમજ્યા ને સંશય થાય / દયારામ


વણ સમજ્યા ને સંશય થાયજી, હરિગુણ અચલિત ક્યમ ગવાયજી;
દેહાધ્યાસ સૌ ક્યમ કરી છૂટેજી ? બાધ કરે ત્યાં ત્યાં તો ત્રૂટેજી ? ૧

પણ છે સમજણ એની બીજીજી, સુણ કહું જેથી રીઝે શ્રીજીજી.
પ્રભુ કરે છે સહુ મુજ રૂડુંજી, કદાપિ ન કરે નિજ જનકુડુંજી. ૨

ઢાળ
પ્રભુ જે કરે છે તે સારા માટે છે
કુડું કદિક ભાસે તુરત ધ્રુવ તેમાં પણ હિત હોય;
સુખ ગુપ્ત જ્યમ પિતુ દુઃખદ શિક્ષા, શિશુ ન સમજે કોય. ૩

એમ વિચારી મન શુદ્ધ માને, ભલુ વચને ગાય;
કદિ દોષ નાવે તે અચલ ગુણ ગાન હરિ કહેવાય. ૪

સમજણ એ વિધિ રાખતાં, શ્રીકૃષ્ણ થાય પ્રસન્ન;
તે સમય અવળું સર્વ સવળું, થાય વેદ વચન. ૫

પ્રભુનું સર્વ સામર્થ્ય

અરિ મિત્ર હોય, વિષ પથ્ય, અધર્મ સહુ ધર્મ થઈ જાય;
દુઃખ થવાનું તે મટાડે, સુખ ના થવાનું થાય. ૬

શ્રીકૃષ્ણ ઈશ્વર પૂર્ણ નહિ વશ, યજ્ઞ, તપ શ્રુતિ મંત્ર;
"કર્તુમ્‌ , અકર્તુમ્‌ , અન્યથાકર્તુમ્" સમર્થ સ્વતંત્ર. ૭

ઉદાહરણ ઇતિહાસ ત્રણે સુણ કહું લઘુ ગીત;
જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ બલ, અકથિત અતિ અકળિત. ૮
(પૂર્ણ)


0 comments


Leave comment